Tel.: +420 568 420 115
Email: susta@inexmb.cz
Husova 890
676 02 Moravské Budějovice
Získejte zdarma cenovou nabídku nebo nám pošlete svou otázku. Je to zdarma, jednoduché a rychlé. chci víc

Politika integrovaného systému managementu

  • Politika systému managementu kvality - ČSN EN ISO 9001:2009

  • Politika systému environmentálního managementu - ČSN EN ISO 14001:2005

  • Politika systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - ČSN OHSAS 18001:2008

Společnost INEX Moravské Budějovice, s. r. o. zabezpečuje realizaci a opravy staveb pozemního stavitelství a garantuje provedení  kvalitního díla odbornou koordinací prací při které jsou dodržovány veškeré podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podmínky ochrany životního prostředí. Společnost využívá dostupné technické a organizační prostředky pro předcházení všem možnostem  negativních jevů, nehod a havárií.

Vedení společnosti si uvědomuje, že spokojenost zákazníka, veřejnosti i pracovníků jsou  základním úkolem a proto formulovalo následující zásady politiky IMS:

1.   Společnost INEX Moravské Budějovice, s. r. o. se zavazuje své hospodářské cíle dosahovat s ohledem na potřeby systému kvality, ochrany životního prostředí a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

2.   Pro vedení společnosti INEX Moravské Budějovice, s. r. o. je péče o  integrovaný systém managementu   neoddělitelnou součástí systému řízení procesů společnosti. Integrovaný systém managementu je organizován a řízen  v souladu s organizačním řádem společnosti, který stanovuje konkrétní odpovědnosti na všech úrovních řízení.

3.   Společnost  pravidelně prověřuje a vyhodnocuje všechny součásti svého integrovaného systému a  stanovuje prověřitelné cíle, kompetence a zdroje. K dosažení předepsaných cílů  jsou rozvíjeny programy trvalého zlepšování služeb a procesů.

4.   Společnost se zavazujeme k trvalému dodržování příslušných právních a jiných požadavků,  které se na ni vztahují ve všech oblastech IMS.

5.   Kvalita prováděných prací, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a ochrana životního prostředí je věcí každého pracovníka. Informováním pracovníků  je podporováno jejich povědomí k péči o systémy  IMS. Kvalifikace a motivace pracovníků bude rozvíjena s ohledem na budoucí potřeby.

6.   Společnost se zavazuje k  šetrnému zacházení s přírodními zdroji, a to zejména při používání materiálů a energií. Z tohoto hlediska budou procesy, které mají vliv na životní prostředí analyzovány a zlepšovány v mezích jejich ekonomických zdrojů. Investiční záměry bude společnosti projednávat i z hlediska minimalizace vlivů na životní prostředí.

7.   Společnost se zavazuje vytvářet a neustále zlepšovat podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na všech svých pracovištích, provádět účinnou prevenci rizik a tak omezovat možnost  vzniku úrazů a poškození zdraví.

 

V Moravských Budějovicích 13.01.2017

Ing. Boris Šusta - jednatel společnosti