Tel.: +420 568 420 115
Email: susta@inexmb.cz
Husova 890
676 02 Moravské Budějovice
Získejte zdarma cenovou nabídku nebo nám pošlete svou otázku. Je to zdarma, jednoduché a rychlé. chci víc

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU

společnost INEX Moravské Budějovice, s.r.o.

Vedení společnosti má pro svoji podnikatelskou činnost stanovenou základní strategii, která zohledňuje potřeby a očekávání zainteresovaných stran:

Realizací zakázek ve vysoké kvalitě, v požadovaných, případně zkrácených termínech a odpovídající ceně dosáhnout v místním regionu významného postavení na stavebním trhu a to v oblasti:

 Provádění staveb, včetně jejich změn,

udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

 Politika vycházející z této strategie společnosti, stanovenou na základě interních a externích vlivů, které na organizaci působí, je definována v „Příručce integrovaného systému managementu“ a vyhlášena následujícím prohlášením:

  • Společnost se zavazuje trvale zvyšovat kvalitu všech procesů při realizaci zakázek tak, aby bylo dosaženo jejich předávání bez vad a nedodělků bránících užívání, případně jen s určeným počtem drobných vad nebránících užívání a tak neustále udržovat a posilovat důvěru a spokojenost zákazníků a to vše při plném respektování zásad péče o životní prostředí a dodržování zásad bezpečnosti práce.

 Politika kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce vychází z následujících principů:

  • průběžné plnění požadavků integrovaného systému managementu zavedeného u společnosti dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2018je základním předpokladem naplňování politiky ISM společnosti,
  • zákazník je hlavním hodnotitelem procesů společnosti,
  • základní požadavek je realizovat kvalitně procesy napoprvé,
  • společnost bude trvale dodržovat legislativní a jiné požadavky, které se ni vztahují
  • společnost bude dbát na ochranu všech složek životního prostředí, na prevenci úrazů, nemocí z povolání a poškození zdraví
  • pro podporu politiky vyhlašuje vedení společnosti krátkodobé cíle kvality, životního prostředí a BOZP s cílem zvyšování kvality a snižování dopadů vyhodnocených enviromentálních aspektů a rizik bezpečnosti práce
  • společnost bude vytvářet partnerské vztahy se svými dodavateli, které budou prospěšné oběma stranám,
  • společnost bude smluvně přenášet požadavky zákazníka na své dodavatele a bude otevřeně komunikovat se zainteresovanými stranami v oblasti kvality, životního prostředí a BOZP účinnost politiky bude vedení společnosti pravidelně vyhodnocovat,
  • pravidelné přezkoumávání a přehodnocování strategie společnosti, politiky v oblastech kvality, životního prostředí a BOZP a postupných cílů v rámci přezkoumání integrovaného systému managementu, musí vést k průběžnému zlepšování efektivnosti jak integrovaného systému managementu, tak i hospodářského postavení společnosti.

 V Moravských Budějovicích, dne 11. ledna 2021

 

                                                                                                                                                                       Ing. Boris Šusta, jednatel